Algemene voorwaarden

ALGEMENE, LEVERINGS- , BETALINGS- EN GARANTIEVOORDWAARDEN voor ARJAN BROEKHOF SCOOTERS te NOORDWIJK

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.

ART. 1. Definitie

Terzake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder een tweewieler: motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen en brom- en snorscooters, al dan niet met zijspan.

ART. 2. De overeenkomst

 1. Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief.
 2. De reparatieduur en/of de duur der werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven en kan niet bindend zijn.
 3. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop, reparatie of andere overeenkomsten een vermoedelijke datum. Bij overschrijding van de vermoedelijke datum in de koopovereenkomst kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper vier weken na de in gebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. De koper dient per brief aan te geven, dat hij de overeenkomst ontbindt.

4a Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de overeengekomen koopprijs worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval een verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De annulering dient binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden. In dat geval heeft de verkoper recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn vastgesteld op 2 % van de overeengekomen koopprijs met een minimum van € 25,-

4b Bij andere overeenkomsten dan een koopovereenkomst is de overeengekomen prijs indicatief. Indien de indicatief opgegeven prijs met meer dan 20 % wordt of dreigt te worden overschreden dan dient de opdrachtnemer contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de opdrachtnemer voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

ART. 3. Betaling

 1. De schulden van onze kopers/opdrachtgevers aan ons worden beschouwd als brengschulden.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken resp. onmiddellijk na het verrichten van diensten.
 3. Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2 % op jaarbasis in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
 4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 25,-
 5. Ongeacht ons recht van retentie zal het ons bij het uitvoeren van een reparatie-opdracht waarbij het in rekening te brengen bedrag ten minste € 250,- bedraagt, vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen, waarbij met betrekking tot onderdelen de vooruitbetaling niet meer dan 50 % van de koopsom zal bedragen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere voor ons aanvaardbare zekerheid.
 6. Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief van € 2,50 per etmaal.
 7. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

ART. 4. Garantie

 1. De reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht,
  Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
 2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien: a. De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt; b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. d. de tweewieler opgevoerd is dan wel een hogere constructiesnelheid heeft dan wettelijk is toegestaan.     De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.

4a Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

4b Garantie op gebruikte tweewielers wordt enkel verstrekt op gebruikte tweewielers met een prijs hoger dan € 750,-. De garantie is ook van toepassing indien de koper op een andere wijze overtuigend kan aantonen dat de verkoper de motorfiets/scooter terecht met Garantie heeft verkocht. Indien de Garantie aantoonbaar is toegezegd, doch het bewijs daarvan ten onrechte echter niet is verstrekt, heeft de verkoper de verplichting het garantiebewijs alsnog onmiddellijk te verstrekken.
Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

5a Garantie wordt niet verstrekt op los geleverde gebruikte onderdelen. Tevens vallen slijtagedelen niet onder de Garantie (zoals remsegmenten/blokken, banden, kabels, accu’s)

ART. 5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler af te sluiten.
De koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden.
De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

ART. 6. Verkoop met inkoop

Indien bij verkoop van een nieuwe tweewieler of andere zaak tegen inkoop van een gebruikte tweewieler of andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de nieuwe tweewieler of andere zaak, het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde tweewieler of andere zaak eerst eigendom van verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.